Referat fra felles styresamling

Drammen og omegn og Nedre Eiker

Kongsberg 18 og 19. oktober 2018

 

Kongsberg 18-19. 2018

Referat fra styresamling Drammen og Nedre Eiker
Tilstede:  Zafer, Øystein, Kåre, Hanna, Hayri – Fra Drammen

                Magne, Knut, Gard, Bjørn, Gro – Fra Nedre Eiker.

Forfall: Line, Geir, John Erik, Leif.

 

Sak 1:             

Velkommen

Innledning av Zafer

Gjennomgang av LO vedtektene som omhandler lokalforeningen.

 

Sak 2:

Styremedlemmer

Det må settes ned en felles valgkomite , vi lager føringer på hva valgkomiteen skal finne kandidater til

Dette må på plass fort.

Diskusjon om antall og geografisk fordeling.

De som blir valgt inn i styret må være villige til å gjøre en jobb.

Vedtak:

 Antall i valgkomiteen minst  7 stk

4 fra Drammen

2 fra Nedre Eiker

1 fra Svelvik/Lier- 1 fra hver hvis det er mulig.

Kandidater til valg komiteen sendes Zafer innen 31.10.18

Felles styremøte med valgkomiteen 6.11.18 kl 17

Hos Kåre i Buskerudveien

Sak 3:

Føringer til valgkomiteen:

Vedtak:

Antall inn i styret 11 stk

Det bestrebes deltagelse fra de nåværende LO foreningene.

Det skal velges:           Leder

                                    Nest leder

                                    Sekretær

                                    Kasserer

                                    Ungdomsrepresentant

Disse utgjør AU

 Leder  og kasserer velges for 2 år + 1 til fra AU velges for 2 år,de andre velges for 1 år.

 Dette er opp til valgkomiteen hvilket verv som velges for 1 eller 2 år..

Styremedlemmer antall 8

Varamedlemmer antall 3

 

Revisorer 2 stk + 1 vara                      1 velges for 2 år

 

Sak 4: Årsmøte:

Hvordan organisere dette?

 

Nedre Eiker avholder årsmøte          8/3 - 19          

Drammen holder årsmøte                 20/3- 19          kl 17 på Folkets hus

Stiftelses årsmøte                              20/3 – 19      kl 18 på Folkets hus Drammen

 

Sak 5: Rep.skap

Jf vedtektene for LO`s lokalorganisasjon § 5

Medlemslistene: Gjennomgang – det må ryddes i listene. Gard og Gro ansv.

Lage fordelingsnøkkel

 

Sak 6: LO Buskerud v/ Jan Petter Gundersen

Info om Lo

Se vedlegg

 

Sak 7 : Økonomi v/ Kåre

Gjennomgang av regnskapet til Drammen

Regnskapsfører eller ikke?

Drammen har, Nedre Eiker har ikke

 

Diskusjon rundt kontingent.

Drammen har i dag kr 0,50.-

Nedre Eiker kr 1.00.-

Forslag på at kontingenten settes til kr 0.75.-

Vedtak:

Vi har ekstern regnskapsfører.

Kontingenten settes til kr 0,75.- dette legges fram for årsmøte

Det utarbeides et budsjett for 2019  .Knut og Kåre lager forslag

 

Sak 8:

Handlingsplan 2019

Hva ønsker i å ha av aktivitet i 2019

 

Hva skal vi ha:

Mai arrangement i Nedre Eiker og Drammen
Elvefestivalen
Tema kvelder/dager
Samarbeid med lederne i fagorganisasjonene
 

Elvefestivalen – LO Drammen og omegn ønsker å ha total ansvaret for stand

 

Temakvelder

1.mai – hvordan organisere dette

Drammen-      styret er 1. mai komite

                        De politiske partiene er med på paroler

                        AP har ansvaret for frokost i Folkets hus

 

Nedre Eiker-   1. mai har egen komite, denne består av organisasjonene og politiske partiene.

 

Langtidsplan-  Ny fane

Telt – Kåre og Knut ser på dette. Nedre Eiker har eget

 

Styresamling etter årsmøte              

Vedtak:

LO Drammen og omegn tar ansvar for elvefestivalen

De blir møte ang 1. mai 9.1 2019.

 

Sak 9:

Lokale avtaler:

Ingen har noen lokale avtaler

 

Sak 10:

Lokaler/Kontor:

Vedtak:

Vi beholder lokalene i Folkets hus

 

Sak 11:

Honorar/frikjøp

Nedre Eiker har kr 500.- for overnattings møte/kurs. Pr døgn

Drammen har kr 400.- i møte godtgjørelse.

Nedre Eiker kr 0.-

Ingen har frikjøp

Frikjøper ved behov

Vedtak:

Vi ser på frikjøp når vi lager budsjett.

Bestreber oss for å få frikjøp på leder 1 dag i mnd

Møtegodtgjørelse settes til kr 400.-

 

Sak 12:

Inventar/arkivering

Vedtak:

Det ryddes i eget «hus» før sammenslåing.

 

Sak 13:

Eventuelt

 

Ref: Gro Bolstad

Godkjent av møte

 

Vedlegg presentasjon fra LO Buskerud

Uttalelse om bompengefinansiering

  

Det florerer med desinformasjon, når det gjelder bompengeordningen som i vår region blir kalt «Buskerudbypakke 2». LO Drammen og omegn følger saken med stor bekymring; særlig med tanke på de destruktive utspillene i sosiale medier. De hovedansvarlige for dette bomring-prosjektet fraskriver seg ethvert ansvar med noen retoriske trekk. Når det er sagt, er det på sin plass å belyse saken i kort form:

Samferdselsdepartementet, som i dag ledes av FrP, lager føringer for fastsetting av bompenger som igjen blir vedtatt lokalt. Det lokale vedtaksorganet i dette tilfelle er «Buskerudbysamarbeidet» som er en politisk styrt organisasjon bestående av folkevalgte, sammen med ledelsen i statsetatene. De folkevalgte i denne organisasjonen er fylkesordføreren i tillegg til ordførerne i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Hokksund, Lier og Kongsberg. Med andre ord er den borgerlige side av politikken overrepresentert også i denne organisasjonen.

Det lokale vedtaket basert på pålegg fra Samferdselsdepartementet kommer til uttrykk med følgende utsagn i Buskerudbypakke 2: «Innføring av bompenger er en forutsetning for at staten skal bidra med penger til riksveiprosjekter, og nødvendig for at kommunene og fylkeskommunen skal ha nok finansieringskraft.» Alle andre alternativer blir på denne måten utelukket.

I tråd med våre egne vedtekter jobber LO Drammen og omegn for å skape enhet og kraft i arbeidet for å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale, forsikringsmessige og kulturelle interesser. Vi arbeider aktivt for større trygghet i arbeidslivet, jevnere fordeling, økt likestilling og en sterkere fellesfinansiert velferdsstat jf. LOs handlingsprogram. Vi står for fellesskapet og krever at stat og kommuner leverer flere og bedre velferdstjenester når arbeidsfolk skal betale mer over skatteseddelen. Paradoksalt nok blir fellesskapsløsninger undergravd av de samme høyrekreftene.

Dette alene indikerer hvor LO Drammen og omegn står når det gjelder bompengeordningen i vårt distrikt. LO Drammen og omegn arbeider for at transportsystemet settes i stand til å takle veksten over skatteseddelen på en bærekraftig måte. Vi arbeider for at transportpolitikken legger til rette for utvikling av trygge og gode arbeidsplasser med fokus på kvalitet og kompetanse.

Den pålagte bompengeordningen vil ramme våre medlemmer hardt og usosialt. Den allerede svekka kjøpekraften for våre medlemmer blir med bompengeordninga svekka ytterligere, og hverdagen vanskeligere.  Mange av våre medlemmer er avhengige av å bruke egen bil for å komme seg på jobb nettopp fordi det ikke finnes tilfredsstillende kollektivtrafikktilbud. Dagens kollektivtrafikktilbud er langt fra nok for å dekke behovet. Dessuten er det for dyrt. De samme høyrekreftene med FrP i spissen har fjernet muligheten til å avskrive deler av reiseutgiftene for vanlige folk over skatteseddelen. LO Drammen og omegn vil ikke være med på bompengefinansiering hvis kollektivtrafikktilbudet ikke er tilfredsstillende og rimelig nok. Vi vil ikke være med på at våre medlemmer blir straffet for manglende evne og vilje for fellesløsninger fra politikere.

Det hevdes at i Buskerudbyen bygges det gang- og sykkelveier, fortau og miljøgater. Vi befinner oss i et geografisk område der det er vanskelig å bruke sykkel som fremkomstmiddel i store deler av året. Vi får knapt nok bevege oss til og rundt i sentrumsgater om vinteren, da det ikke brøytes og strøs tilstrekkelig lenger. Vinteren står foran oss nå, og vi har fortsatt veier som ikke er feid etter forrige vinter.

Hovedargumentet om manglende økonomiske midler for nødvendige veiprosjekter faller også på sin egen urimelighet. Det mangler ikke ressurser, men evne og vilje til riktige prioriteringer av dagens regjering. Eksisterende regjering nøler ikke med å gi mer i skattelette til de rikeste, noe som kunne være mer enn nok til å dekke kostnadene til veiprosjekter i vårt distrikt. Det er også verdt å merke seg at de borgerlige plutselig vil gi gratis kollektivtilbud til innbyggerne i Oslo, dersom det skal gagne handelsstanden. Så det handler ikke om manglende økonomiske midler.

De borgerlige prøver igjen å avlede oss fra sakens kjerne fra fellesorienterte løsninger og på denne måten tjene på folks rettferdige frustrasjon. Også i denne sammenheng viser Frp at de ikke er i stand til å ta ansvar for sine handlinger, men heller opptrer populistisk.

Vi i LO Drammen og omegn oppfordrer alle våre medlemmer til å velge gode og varige løsninger for fellesskapet.

 

for styret i LO Drammen og omegn

Zafer Gözet

leder

Tale ved Zafer Gözet

Gratulerer med dagen – med arbeidernes internasjonale solidaritet-, kamp- og demonstrasjonsdag. Arbeiderklassens pågående kamp har gått i bølger. Noen ganger med seire andre ganger med nederlag. Resultatene har uansett satt dype spor i den historiske utviklingen.

Den organiserte arbeiderklassen har kjempet for:

  • bedre livs- og arbeidsvilkår
  • økt medbestemmelse i arbeids- og samfunnsliv
  • utjevning (og på sikt avskaffelse av klasseforskjellene)
  • solidaritet
  • samhold

Vi har gjennom denne kampen lært oss at kapitalismens utvikling går i takt med arbeiderklassens organiserte styrke. I det øyeblikk vi har svekket den organiserte kampen, har vi opplevd stor motstand og dermed svekkelse av våre framkjempede rettigheter. Dersom vi skal vinne fram den rettferdige kampen mot kapitalismen, må vi være velorganiserte. Fagbevegelsen med LO i spissen er en meget sentral aktør i denne pågående kampen. Det er derfor ingen tilfeldighet at de angriper LO og fagrørsla ved enhver anledning.

Markedsliberalismen som har gjort seg gjeldende i en svekket politisk organisert arbeiderklasse har krevd større makt. Denne makta har de brukt til å avregulere planøkonomien, for å privatisere offentlig virksomhet samt en svekking av lov- og avtaleverket i arbeidslivet. Retorisk nok har de brukt reduksjoner av skatter og avgifter for å få oppslutning om deres borgerlige politikk. Det er foreløpig ingen tegn til at de skal gi seg med det første. Mens vi er samla her for å markere arbeidernes internasjonale solidaritet-, kamp- og demonstrasjonsdag, saboterer borgerskapets vaktbisker nettopp en slik dag med påstand om at Arbeiderpartiet og LO ikke eier 1. mai.

Borgerskapets vaktbisker eller såkalte høyrepopulister og fascister har hatt altfor stort spillerom i mange år. Dette skyldes først og fremst at store deler av arbeiderbevegelsen har hatt for store forventninger til trepartssamarbeid og «nordisk modell uten å sette det i sammenheng med maktforholdet. Ikke rart når store deler av fagrørsla gikk med på tøyset om at arbeiderklassen var erklært «død». Nå ser vi det tydeligere og tydeligere at den organiserte del av borgerskapet går til angrep på ordninger vi har tidligere kjempet fram. I denne kampen bruker de først og fremst EU – og dermed EØS-regelverket for å undergrave fagbevegelsens makt og innflytelse. Legalisert sosial dumping, svekket Arbeidsmiljølov og tariffavtaler er konkrete resultater av dette angrepet.

Uten å erkjenne dette faktum, kan vi ikke motstå det velorganiserte angrepet fra borgerskapet. At arbeidere møter på den andre sida av elva for å høre på borgerskapets vaktbisker må tas på alvor. Fagrørsla må begynne å organisere arbeiderklassen på arbeiderklassens ideologiske fundament uten å miste et sekund. Vi må ha visjoner og perspektiver om et bedre samfunn der klasseforskjellene utjevnes dramatisk. Vi må aktivere kampen mot utbytting av mennesker. I motsetning til markedsliberalismens profitt-jag, må vi legge menneskelig behov til grunn for samfunnsutviklinga.

Fagrørsla må ha målsetting om økonomisk- og politisk makt i organiserte former for å lykkes i den pågående klassekampen. Ellers ser vi at det ikke holder med uttalelser, protester og appeller. Vi har en historie som kan vise oss vei og nok erfaring for å kunne få det til.

Takk for oppmerksomheten og gratulerer med dagen!

Appell ved Rune Kjeldsen

Kjære kamerater

Gratulerer med dagen!  

Hvert år ser vi frem til denne dagen. En dag der vi tar til gatene for å vise styrken i det å stå sammen.

For når folk organiserer seg så får de makt til å forandre sitt eget samfunn. Fra å være et fattig land i verdens utkant er Norge i dag et moderne velferdssamfunn. I mange land som er rike på naturressurser har elitene stukket av med rikdommen, mens i Norge har vi fordelt våre ressurser så de kommer hele befolkningen til gode. Nøkkelen har vært sterk organisering og samhold gjennom fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen. 

Men 1. mai er en kampdag, ikke en dag for å feire hva vi har oppnådd. Fagbevegelsen må stadig kjempe mot økende forskjeller i Norge. De resultatene vi har oppnådd må forsvares her hjemme og støttes internasjonalt. For på verdensbasis øker ulikheten enormt. Når de 85 rikeste personene i verden eier like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning, er noe alvorlig galt.  Verden har en ulikhetskrise.   

Hva slags samfunn får vi hvis forskjellene får fortsette å øke? Hver gang meldingene kommer om økende ulikhet, så er det tall og statistikk som kommer. Men det er jo ikke tall og statistikk det handler om, det handler om mennesker. 

  

Og fordi det handler om mennesker, må grunnleggende velferd og omsorg være fellesskapets oppgave, ikke butikk. Derfor må hver eneste velferdskrone komme innbyggerne til gode, og ikke gå rett i lommeboka til eierne av kommersielle foretak.

Når vi blir gamle og får hjelp til å dusje eller til å lage mat, er dette noe vi løser gjennom det offentlige fordi vi ønsker at flest mulig skal få hjelp – ikke bare de som har råd til det.

Vi vil at hver eneste krone foreldre betaler til barnehagen skal gå til barna, hver eneste krone våre eldre betaler til sykehjemmene skal gå til å drive sykehjem, hver krone vi bruker på̊ barnevern skal gå til trygghet, hver krone staten gir til asylmottak skal gå til beskyttelse. Velferden er ikke til for å tjene penger, den er til for å tjene folk.

Fast jobb og fast lønn gir trygghet. Dessverre er det stadige flere som må gå til midlertidige og utrygge jobber, der de ikke vet om inntekten neste måned vil strekke til. Titusenvis av arbeidstakere, hovedsakelig kvinner, jobber ufrivillig deltid og sliter med å få endene til å møtes.

 

Vi vet hvilken belastning midlertidig ansettelser skaper i folks liv. Det skaper usikkerhet for framtiden å ikke kunne planlegge lenger enn til kontraktens utløp. Man får ikke lån til å kjøpe bolig.

Fagmiljøer og arbeidsfellesskapet på jobben svekkes, og det krever mer å si fra om urettferdighet på jobben hvis man ikke er fast ansatt. 

 

Hvis vi står sammen, så kan vi reversere de økende forskjellene og skape et samfunn som gir alle like muligheter. Der skattepengene våre faktisk går til barn, eldre og velferd. Og der alle har en trygg og fast jobb de kan gå til. Derfor tar vi kampen for et samfunn for de mange, ikke for de få.

 

Gratulerer med dagen!