Utskrift

 

Referat fra felles styresamling

Drammen og omegn og Nedre Eiker

Kongsberg 18 og 19. oktober 2018

 

Kongsberg 18-19. 2018

Referat fra styresamling Drammen og Nedre Eiker
Tilstede:  Zafer, Øystein, Kåre, Hanna, Hayri – Fra Drammen

                Magne, Knut, Gard, Bjørn, Gro – Fra Nedre Eiker.

Forfall: Line, Geir, John Erik, Leif.

 

Sak 1:             

Velkommen

Innledning av Zafer

Gjennomgang av LO vedtektene som omhandler lokalforeningen.

 

Sak 2:

Styremedlemmer

Det må settes ned en felles valgkomite , vi lager føringer på hva valgkomiteen skal finne kandidater til

Dette må på plass fort.

Diskusjon om antall og geografisk fordeling.

De som blir valgt inn i styret må være villige til å gjøre en jobb.

Vedtak:

 Antall i valgkomiteen minst  7 stk

4 fra Drammen

2 fra Nedre Eiker

1 fra Svelvik/Lier- 1 fra hver hvis det er mulig.

Kandidater til valg komiteen sendes Zafer innen 31.10.18

Felles styremøte med valgkomiteen 6.11.18 kl 17

Hos Kåre i Buskerudveien

Sak 3:

Føringer til valgkomiteen:

Vedtak:

Antall inn i styret 11 stk

Det bestrebes deltagelse fra de nåværende LO foreningene.

Det skal velges:           Leder

                                    Nest leder

                                    Sekretær

                                    Kasserer

                                    Ungdomsrepresentant

Disse utgjør AU

 Leder  og kasserer velges for 2 år + 1 til fra AU velges for 2 år,de andre velges for 1 år.

 Dette er opp til valgkomiteen hvilket verv som velges for 1 eller 2 år..

Styremedlemmer antall 8

Varamedlemmer antall 3

 

Revisorer 2 stk + 1 vara                      1 velges for 2 år

 

Sak 4: Årsmøte:

Hvordan organisere dette?

 

Nedre Eiker avholder årsmøte          8/3 - 19          

Drammen holder årsmøte                 20/3- 19          kl 17 på Folkets hus

Stiftelses årsmøte                              20/3 – 19      kl 18 på Folkets hus Drammen

 

Sak 5: Rep.skap

Jf vedtektene for LO`s lokalorganisasjon § 5

Medlemslistene: Gjennomgang – det må ryddes i listene. Gard og Gro ansv.

Lage fordelingsnøkkel

 

Sak 6: LO Buskerud v/ Jan Petter Gundersen

Info om Lo

Se vedlegg

 

Sak 7 : Økonomi v/ Kåre

Gjennomgang av regnskapet til Drammen

Regnskapsfører eller ikke?

Drammen har, Nedre Eiker har ikke

 

Diskusjon rundt kontingent.

Drammen har i dag kr 0,50.-

Nedre Eiker kr 1.00.-

Forslag på at kontingenten settes til kr 0.75.-

Vedtak:

Vi har ekstern regnskapsfører.

Kontingenten settes til kr 0,75.- dette legges fram for årsmøte

Det utarbeides et budsjett for 2019  .Knut og Kåre lager forslag

 

Sak 8:

Handlingsplan 2019

Hva ønsker i å ha av aktivitet i 2019

 

Hva skal vi ha:

Mai arrangement i Nedre Eiker og Drammen
Elvefestivalen
Tema kvelder/dager
Samarbeid med lederne i fagorganisasjonene
 

Elvefestivalen – LO Drammen og omegn ønsker å ha total ansvaret for stand

 

Temakvelder

1.mai – hvordan organisere dette

Drammen-      styret er 1. mai komite

                        De politiske partiene er med på paroler

                        AP har ansvaret for frokost i Folkets hus

 

Nedre Eiker-   1. mai har egen komite, denne består av organisasjonene og politiske partiene.

 

Langtidsplan-  Ny fane

Telt – Kåre og Knut ser på dette. Nedre Eiker har eget

 

Styresamling etter årsmøte              

Vedtak:

LO Drammen og omegn tar ansvar for elvefestivalen

De blir møte ang 1. mai 9.1 2019.

 

Sak 9:

Lokale avtaler:

Ingen har noen lokale avtaler

 

Sak 10:

Lokaler/Kontor:

Vedtak:

Vi beholder lokalene i Folkets hus

 

Sak 11:

Honorar/frikjøp

Nedre Eiker har kr 500.- for overnattings møte/kurs. Pr døgn

Drammen har kr 400.- i møte godtgjørelse.

Nedre Eiker kr 0.-

Ingen har frikjøp

Frikjøper ved behov

Vedtak:

Vi ser på frikjøp når vi lager budsjett.

Bestreber oss for å få frikjøp på leder 1 dag i mnd

Møtegodtgjørelse settes til kr 400.-

 

Sak 12:

Inventar/arkivering

Vedtak:

Det ryddes i eget «hus» før sammenslåing.

 

Sak 13:

Eventuelt

 

Ref: Gro Bolstad

Godkjent av møte

 

Vedlegg presentasjon fra LO Buskerud