Utskrift

Uttalelse om bompengefinansiering

  

Det florerer med desinformasjon, når det gjelder bompengeordningen som i vår region blir kalt «Buskerudbypakke 2». LO Drammen og omegn følger saken med stor bekymring; særlig med tanke på de destruktive utspillene i sosiale medier. De hovedansvarlige for dette bomring-prosjektet fraskriver seg ethvert ansvar med noen retoriske trekk. Når det er sagt, er det på sin plass å belyse saken i kort form:

Samferdselsdepartementet, som i dag ledes av FrP, lager føringer for fastsetting av bompenger som igjen blir vedtatt lokalt. Det lokale vedtaksorganet i dette tilfelle er «Buskerudbysamarbeidet» som er en politisk styrt organisasjon bestående av folkevalgte, sammen med ledelsen i statsetatene. De folkevalgte i denne organisasjonen er fylkesordføreren i tillegg til ordførerne i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Hokksund, Lier og Kongsberg. Med andre ord er den borgerlige side av politikken overrepresentert også i denne organisasjonen.

Det lokale vedtaket basert på pålegg fra Samferdselsdepartementet kommer til uttrykk med følgende utsagn i Buskerudbypakke 2: «Innføring av bompenger er en forutsetning for at staten skal bidra med penger til riksveiprosjekter, og nødvendig for at kommunene og fylkeskommunen skal ha nok finansieringskraft.» Alle andre alternativer blir på denne måten utelukket.

I tråd med våre egne vedtekter jobber LO Drammen og omegn for å skape enhet og kraft i arbeidet for å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale, forsikringsmessige og kulturelle interesser. Vi arbeider aktivt for større trygghet i arbeidslivet, jevnere fordeling, økt likestilling og en sterkere fellesfinansiert velferdsstat jf. LOs handlingsprogram. Vi står for fellesskapet og krever at stat og kommuner leverer flere og bedre velferdstjenester når arbeidsfolk skal betale mer over skatteseddelen. Paradoksalt nok blir fellesskapsløsninger undergravd av de samme høyrekreftene.

Dette alene indikerer hvor LO Drammen og omegn står når det gjelder bompengeordningen i vårt distrikt. LO Drammen og omegn arbeider for at transportsystemet settes i stand til å takle veksten over skatteseddelen på en bærekraftig måte. Vi arbeider for at transportpolitikken legger til rette for utvikling av trygge og gode arbeidsplasser med fokus på kvalitet og kompetanse.

Den pålagte bompengeordningen vil ramme våre medlemmer hardt og usosialt. Den allerede svekka kjøpekraften for våre medlemmer blir med bompengeordninga svekka ytterligere, og hverdagen vanskeligere.  Mange av våre medlemmer er avhengige av å bruke egen bil for å komme seg på jobb nettopp fordi det ikke finnes tilfredsstillende kollektivtrafikktilbud. Dagens kollektivtrafikktilbud er langt fra nok for å dekke behovet. Dessuten er det for dyrt. De samme høyrekreftene med FrP i spissen har fjernet muligheten til å avskrive deler av reiseutgiftene for vanlige folk over skatteseddelen. LO Drammen og omegn vil ikke være med på bompengefinansiering hvis kollektivtrafikktilbudet ikke er tilfredsstillende og rimelig nok. Vi vil ikke være med på at våre medlemmer blir straffet for manglende evne og vilje for fellesløsninger fra politikere.

Det hevdes at i Buskerudbyen bygges det gang- og sykkelveier, fortau og miljøgater. Vi befinner oss i et geografisk område der det er vanskelig å bruke sykkel som fremkomstmiddel i store deler av året. Vi får knapt nok bevege oss til og rundt i sentrumsgater om vinteren, da det ikke brøytes og strøs tilstrekkelig lenger. Vinteren står foran oss nå, og vi har fortsatt veier som ikke er feid etter forrige vinter.

Hovedargumentet om manglende økonomiske midler for nødvendige veiprosjekter faller også på sin egen urimelighet. Det mangler ikke ressurser, men evne og vilje til riktige prioriteringer av dagens regjering. Eksisterende regjering nøler ikke med å gi mer i skattelette til de rikeste, noe som kunne være mer enn nok til å dekke kostnadene til veiprosjekter i vårt distrikt. Det er også verdt å merke seg at de borgerlige plutselig vil gi gratis kollektivtilbud til innbyggerne i Oslo, dersom det skal gagne handelsstanden. Så det handler ikke om manglende økonomiske midler.

De borgerlige prøver igjen å avlede oss fra sakens kjerne fra fellesorienterte løsninger og på denne måten tjene på folks rettferdige frustrasjon. Også i denne sammenheng viser Frp at de ikke er i stand til å ta ansvar for sine handlinger, men heller opptrer populistisk.

Vi i LO Drammen og omegn oppfordrer alle våre medlemmer til å velge gode og varige løsninger for fellesskapet.

 

for styret i LO Drammen og omegn

Zafer Gözet

leder