Utskrift

Tale ved Runa Evensen

Det er deilig å se at arbeiderbevegelsen samles bak så solide krav som dagens paroler viser, på arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai. Siden vi har valgt er klar: vi står sammen med arbeiderklassen i kampen mot markedsliberalistiske krefter.

Vi hater urettferdighet og maktmisbruk! Vi forstår styrken i å handle sammen nasjonalt og internasjonalt på våre premisser i solidaritet med hele verdens arbeiderklasse. Avslør reformene!

Vi har viljen til å kjempe og ofre! Vi beveger oss, og stiller kravene våre ut i fra hvordan virkeligheten ser ut for oss. Og denne virkeligheten er at i dag forhandler arbeidernes faglige organisasjoner på kapitalens premisser. Også derfor ser vi at avtaler framforhandles som ikke tjener hele arbeiderklassen. Bevar og styrk offentlig pensjon! Vi vil IKKE fores med vår egen hale!

Det kollektive avtalesystemet, bedriftsdemokratiet og medbestemmelse på arbeidsplassene er under press. Dagens styresett gir utslag i fagforeningsknusing. FOR mange er ikke fagorganisert. Disse ser og opplever ingen seire av betydning. Dette må VI snu, kamerater!

Klassesamarbeidet må opphøre; det er OSS mot DEM. Streik er et virkemiddel vi må tørre å bruke oftere. Vi skal ikke la domstolene ta våre kamper, og slett ikke nå da de har fjernet kollektiv søksmålsrett.

Vi må vise solidaritet med små og mellomstore bedrifter. Vi må kreve kortreist fast ansatt arbeidskraft, og skape en trygg framtid for ungdommen. De skal ha mulighet til å slå seg ned i stedet for å flyte fritt rundt tilgjengelig for arbeidskjøperne til evig tid. Vi vil ikke akseptere at vi går tilbake i historien til løsarbeidersamfunnet.

Vi skal bekjempe sosial dumping. Ut av det neo-liberalistiske EØS! Dagens EU-direktiver forringer lønns-, arbeids- og levevilkår for arbeiderklassen. Nei til dyr strøm. Stopp ACER! Norsk lønn på norske arbeidsplasser, også til utenlandsk arbeidskraft!

Vi må gjennom kamp og resultater få alle arbeidere til å slutte og stemme borgerlig. Mange har latt seg lure av høyre sidens fraser og dobbeltmoralpolitikk. VI må presenterer en politikk som viser en annen vei. Arbeidere må kjenne at de tilhører arbeiderklassen, og bevisstgjøres egne interesser, og forstå makten i arbeidets verdiskapende kraft.

Vi vil ikke akseptere skatte lette for de rikeste rike, på bekostning av mindre bemidlede.

Vi kan ikke leve med at 100 000 barn lever i fattigdom eller at 86 000 ungdommer mellom 15 og 29 år slett ikke finnes i systemet. De holdes helt utenfor arbeidslivet, utenfor arbeidstrening og utdanning og de mottar ingen ytelser. 111 000 er uten arbeid. Vi kan ikke, kamerater, ofre våre medmennesker for det kapitalistiske systemets sykdommer. Vi krever forandringer!

Tendensene gjør seg godt synlig også i Drammen. Når fremtidens sykehus skal bygges, blir resultatene lav bemanning, økt arbeidsbelastning, færre sengeplasser og operasjonssaler. Pasienter og personell skal stå for besparelsene. Industri må legges ned, for å gjøre plass til boligspekulanter. Skipstrafikken må vike. Og by-pakke 2 ser det hovedsakelig ut til at folket skal finansiere. 

Det viktig med en felles kamp i arbeiderklassen. Her er nok å ta fatt i sammen. Vi som står her i dag er de mest bevisste i arbeiderbevegelsen. Sammen er vi sterke. La ikke individualisme og egoisme trone frem. Si nei til profitørenes meningsløse fordeling av overskuddet. La oss sammen bygge arbeiderklassens demokrati. Stans all krig! God arbeidslyst, kamerater!